icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Xây dựng kè thuộc dự án Cải tạo môi trường nước Tp.HCM

Mô tả:

Xây dựng kè thuộc dự án Cải tạo môi trường nước Tp.HCM
Tên Hợp đồng: SC/PA/AXT/198. và SC/PA/AXT/153
Giá trị Hợp đồng: 278.328.664.336 VNĐ
Thời gian thi công: 2011 - 2012

Các công tác thực hiện:
- Xây dựng kè mặt cắt 91-99 thuộc dự án Cải tạo môi trường nước Tp.HCM

- Xây dựng kè mặt cắt 29-52 thuộc dự án Cải tạo môi trường nước Tp.HCM

Tên Chủ dự án: Công ty TOACOPORATION

Thời gian thực hiện: 2008 - 2010

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SC/PA/AXT/198

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Xây dựng kè mặt cắt 91-99 thuộc dự án Cải tạo môi trường nước Tp.HCM

- Giá trị Hợp đồng: 102.818.350.263 VNĐ

 

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SC/PA/AXT/153

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Xây dựng kè mặt cắt 29-52 thuộc dự án Cải tạo môi trường nước Tp.HCM

- Giá trị Hợp đồng: 175.510.314.073 VNĐ

Xây dựng kênh kè dự án Thành Phố

 

Đối Tác