icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Sở khoa Học Công Nghệ Long An

Mô tả:

Thi công xây dựng công trình Tên Hợp đồng :Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thực nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá phục vụ Quản Lý nhà nước Tỉnh Long An, giai đoạn 2013-2016 Giá trị Hợp đồng: 42.419.886.909 VNĐ Thời gian thi công: 2016 - đang triển khai

Tên Chủ Dự Án : Sở Khoa Học Và Công Nghệ Long An

Thời gian thực hiện: 2016 - Đang triển khai

Tên Hợp Đồng : Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thực nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá phục vụ Quản Lý nhà nước Tỉnh Long An, giai đoạn 2013-2016 ( Mã Số Dự Án: 7514135)

- Mô tả công trình công trình đã thực hiện bởi nhà thầu :

- Gói thầu : số 8 Thi công xây dựng công trình

- Giá Trị Hợp Đồng : 42.419.886.909 VNĐ

Đối Tác