icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm

Mô tả:

Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm Tên Hợp đồng:1. Gói thầu XL4.TP4. 2.Gói thầu XL16.TP4 3.Gói thầu XL12.TP4 4.Gói thầu XL7.TP4 5.Gói thầu XL3 mở rộng (HĐ số 03/2013-HĐGK) Giá trị Hợp đồng: 638.445.065.607 VNĐ Thời gian thi công: 2016 - 2018

Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm

Tên Hợp đồng:1. Gói thầu XL4.TP4.

2.Gói thầu XL16.TP4

3.Gói thầu XL12.TP4

4.Gói thầu XL7.TP4

5.Gói thầu XL3 mở rộng (HĐ số 03/2013-HĐGK)

Giá trị Hợp đồng: 638.445.065.607 VNĐ

Thời gian thi công: 2016 - 2018

Các công tác thực hiện:

- Nạo vét kênh từ Km0+00 đến Km4+353,8 thuộc dự án: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm

- Xây dựng trạm bơm và công viên cây xanh thuộc dự án: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm

- Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cầu bắc qua kênh, giếng tách dòng, cống bao từ Km2+945.23 đến Km3+329.40 - Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

- Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cầu bắc qua kênh, giếng tách dòng, cống bao từ Km0+996,44 đến Km1+401,45 - Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ( nâng cao mặt đường, mặt hẻm, lắp đặt công thoát nước)– Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm.

 

Công trình cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm

Chủ đầu tư: BQL Đầu Tư Xây Dựng Nâng Cấp Đô Thị Thành Phố.

Thời gian thi công: 2013 - 2015

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gói thầu XL4.TP4.

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Nạo vét kênh từ Km0+00 đến Km4+353,8 thuộc dự án: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm

- Giá trị Hợp đồng: 85.865.051.203 VNĐ

 

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­gói thầu XL16.TP4

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Xây dựng trạm bơm và công viên cây xanh thuộc dự án: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm

- Giá trị Hợp đồng: 126.690.225.598 VNĐ

 

Tên Hợp đồng: gói thầu XL12.TP4

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cầu bắc qua kênh, giếng tách dòng, cống bao từ Km2+945.23 đến Km3+329.40 - Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

- Giá trị Hợp đồng: 226.920.720.253 VNĐ

 

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ gói thầu XL7.TP4

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cầu bắc qua kênh, giếng tách dòng, cống bao từ Km0+996,44 đến Km1+401,45 - Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

- Giá trị Hợp đồng: 167.527.068.553 VNĐ.

 

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Gói thầu XL3 mở  rộng (HĐ số 03/2013-HĐGK)

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ( nâng cao mặt đường, mặt hẻm, lắp đặt công thoát nước)– Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm.

- Giá trị Hợp đồng: 31.442.000.000 VNĐ

 

Công trình cải tạo kênh Tân Hóa Ló Gốm

 

Đối Tác