Kênh Hàng Bàng

Tên Chủ dự án: Ban QLĐTXD công trình giao thông – Đô thị thành phố HCM

Thởi gian thực hiện: 2015 - 2018

Tên Hợp đồng: Gói thầu K – Cải tạo hệ thống thoát nước hàng bàng.

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

Cải tạo hệ thống thoát nước hàng bàng - dự án cải thiện môi trường nước Tp.HCM – Lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ - Giai đoạn 2

- Giá trị Hợp đồng: 172.520.932.711 VNĐ

Đối Tác